Watch the Mandarin II class lip sync to “Beijing Welcomes You.”